Закрите акціонерне товариство "УкркомунНДІпрогрес"

  • Адреса:
    пров. Повстання, 5, м. Харків, 61050, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 758-52-61, 758-52-71, 758-52-89, 758-52-97
Директор - Абрамович Сергій Ілліч

Початок інституту "УкркомунНДІпрогрес" було покладено в 1967 році, коли наказом Міністра житлово-комунального господарства України в інституті "Укрдіпрокомунбуд", був створений відділ експериментального проектування і дослідницьких робіт, який згодом трансформувався в наукову частину інституту "УкркомунНДІпроект", а в 1991 році в самостійний інститут.

За 30 років роботи інститутом виконані наукові розробки по оптимізації потокорозподілу у водопровідних мережах, визначенню загазованості мереж каналізації та їх дезодорації, оптимізації процесів очищення стічних вод і обробки осадів, розробці пристроїв по підвищенню якості питної води, переробці та знезараженню міського сміття тощо. Результати цих розробок впроваджені у більшості міст України, а також в містах Москві, Санкт-Петербурзі, Екатеринбурзі, Мінську, Тбілісі, Сочі, Черкеську та інших містах СНД.

Наукові розробки інституту відзначені Премією Ради Міністрів СРСР; 37 медалями, дипломами Пошани і різних ступенів ВДНГ СРСР та УРСР. Спеціалістами інституту отримано 120 авторських свідоцтв і патентів, опубліковані сотні друкованих праць.

У складі інституту працюють наступні підрозділи:

1. Лабораторія мереж водопостачання та автоматизації технологічних процесів

Основні напрямки робіт:
- розробка нормативних документів, що визначають організацію роботи систем водопостачання;
- розробка нормативних документів і рекомендацій по роботі систем водопостачання в надзвичайних ситуаціях;
- натурні дослідження систем водопостачання великих міст з розробкою конкретних рекомендацій по підвищенню надійності, ефективності та інтенсифікації їх роботи;
- розробка засобів і систем обліку та контролю витрат води споживачами, а також засобів управління потокорозподілом в мережах;
- розробка пропозицій по Державним і Регіональним Програмам розвитку галузі, енерго- та ресурсозбереженню.

2. Лабораторія очищення та обробки питних вод і осадів

Основні напрямки діяльності :
- підвищення ефективності роботи діючих водопровідних очисних споруд;
- розробка технологій очищення підземних і поверхневих вод для питного та виробничого водопостачання;
- розробка безстічних технологій роботи станцій очищення питних вод;
- розробка рекомендацій по технології механічного зневоднювання осадів систем водопідготовки і водоочищення проектування;
- проведення паспортизації водопровідних очисних споруд по методиці, яка затверджена Держкомітетом з будівництва України;
- експрес-визначення вмісту хлорорганічних речовин у воді і оптимізація технології хлорування води;
- інтенсифікація процесів очищення у водоочисних спорудах;
- надання послуг типу "інжиніринг" водоочисним комплексам.

3. Лабораторія водовідведення

Основні напрямки робіт:
- діагностика стану колекторів міської каналізації;
- налагодження і паспортизація роботи споруд каналізації;
- інтенсифікація роботи мереж і очисних споруд каналізації;
- розробка нормативно-технічної документації для системи водовідведення.

4. Лабораторія утилізації вторинних ресурсів

Основні напрямки робіт:
- зневоднювання та обробка осадів міських стічних вод (ОСВ) і осадів водопровідних станцій та їх використання у різних галузях народного господарства;
- отримання біогазу метантенків і використання його в якості нетрадиційного поновлюваємого енергоресурсу;
- дослідження обсягів утворення і морфологічного складу твердих побутових відходів, розробка сучасних технологій їхнього збору, вивезення, утилізації, знешкодження і поховання, переробки;
- розробка нормативно-технічної документації в зазначених областях;
- розробка заходів щодо покращання екологічного стану звалищ і полігонів, з знешкодженням фільтрату і вилученням біогазу;
- розробка технології очищення і дезодорації газових викидів шахт каналізаційних колекторів.

5. Лабораторія економіки підгалузей комунального господарства

Основні напрямки робіт:
- удосконалення системи ціноутворення і цінової політики;
- техніко-економічні обгрунтування та економічне стимулювання енергозбереження;
- розробка соціальних нормативів споживання послуг ВКХ, норм витоків і непродуктивних витрат води;
- економіко-правові перетворення в сфері соціальної інфраструктури;
- розробка питомих нормативів енерговитрат підприємств водопостачання та водовідведення;
- розробка інвестиційних проектів і пропозицій;
- вишукування та обгрунтування нетрадиційних джерел фінансування розвитку комунальної сфери.

6. Конструкторсько-технологічне бюро

Основні напрямки робіт:
- розробка технологій обробки води та осадів на основі лабораторних досліджень
а) технології з обробки питних вод і осадів;
б) технології з утилізації біогазу метантенка;
- розробка модульних каналізаційних установок;
- розробка типових проектів;
- розробка експериментальних споруд по біологічному очищенню;
- проектування полігонів утилізації.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства