Публічне акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут вогнетривів ім. А. С. Бережного"

  • Адреса:
    вул. Гуданова, 18, м. Харків, 61024, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 700-34-40, 707-38-53, 707-38-74, 714-29-45
Директор - Валерій Владленович Мартиненко

Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного є єдиним в Україні інститутом з технології виробництва та служби вогнетривів; розробляє та виробляє дослідні партії унікальної конкурентоспроможної на світовому ринку як за якістю так і за ціною вогнетривкої продукції для футеровок теплових агрегатів (з температурою експлуатації до 2200 - 2400 С ) усіх галузей промисловості.

Інститут розробляє та впроваджує у виробництво комплекс високоякісних та ефективних алюмосилікатних, корундових, цирконійових, магнезіальних та карбідкремнійових вогнетривких виробів; технічної кераміки корундового, цирконійового, кордієритового та карбідкремнійового складів; набивних, наливних, торкрет-мас, мертелів; теплоізоляційних легковагих та волокнистих вогнетривів.

В інституті створено випробувальний центр для визначення усіх властивостей вогнетривів; єдиний в Україні технічний комітет по стандартизації вогнетривів; інститут визначено органом по сертифікації вогнетривів.

У 1991 році , з метою пристосування роботи до ринкових умов та підвищення ефективності науково-технічної діяльності здійснено реорганізацію структури інституту, внаслідок якої, поєднано наукову частину та дослідне виробництво.

За своїми розробками Інститут виготовляє унікальну конкурентоспроможну на світовому ринку вогнетривку продукцію, що дозволяє працювати в умовах повного госпрозрахунку та самофінансування. Наявність матеріально- технічної бази, достатнього обладнання та устаткування, висококваліфікованого наукового потенціалу дозволяє утримувати стабільне фінансово-економічне становище, збільшувати масштаби науково-дослідної діяльності, а це , в свою чергу, дозволяє інституту на високому рівні виконувати свої функції як головного у вогнетривкій промисловості.

При інституті працює аспірантура з підготовки кадрів вищої кваліфікації.

За всі роки існування в інституті працювало понад 26 академіків та докторів наук, велика кількість кандидатів наук. Серед них: Бережний А.С., академік АН України, професор, д.т.н.; Будніков П.П., член-кор. АН СРСР, академік АН України, професор, д.т.н.; Орлов Є.І., академік АН України, професор, д.т.н.; Вишневський І.І., професор, д.ф-м.н.; Дегтярьова Е.В., професор, д.т.н., Кайнарський І.С., професор, д.т.н.; Караулов А.Г., д.т.н.; Карякін Л.І., професор, д.г-м.н.; Куколєв Г.В., професор, д.т.н.; Пітак М.В., професор, д.т.н.; Пирогов Ю.А.,професор,д.т.н.; Примаченко В.В., д.т.н.; Френкель А.С., професор, д.т.н.; Мартиненко В.В., к.т.н. ; Криворучко П.П., к.т.н.; Бабкіна Л.О., к.т.н. та інші.

За високі наукові досягнення та впровадження їх результатів у виробництво багато співробітників інституту в різні роки були удостоєні високих державних нагород.

Інститут кожен рік видає збірник наукових праць, проводить у себе міжнародні наукові конференції, приймає активну участь у наукових конференціях та виставках, які проводяться в Україні, в країнах СНД та дальнього зарубіжжя, продовжує публікувати щорічно 60-70 статей, подавати 20-25 заявок на винаходи та отримувати на них патенти.

ВАТ "УкрНДІВ ім.А.С.Бережного" не тільки зміг зберегти обсяги науково-технічних робіт, а й значно їх перевищити. За останній 2002 рік обсяг науково-технічних робіт склав 10,5 млн.грн., середньомісячна заробітна плата перевищує е вдвічі рівень зарплати по Україні і є 853,3 грн. Інститут не має заборгованості перед бюджетом, за енергоносії, виплати заробітної плати.

Стабільне фінансово-економічне становище інституту сприяє успішній реалізації соціально-економічних програм. Реалізація заходів Програми, в першу чергу, полягає в практично повній забезпеченості роботою працюючих, у своєчасній виплаті заробітної плати.

Крім того, за власні кошти інститут утримує базу відпочинку, медичний пункт. Їдальня, якою користуються працівники інституту, частково теж утримується за кошти інституту. Організована допомога садівничому товариству, надається матеріальна допомога, допомога на лікування співробітників у стаціонарі, здійснюється благодійна допомога, робітникам інституту надаються безвідсоткові позики, тощо.

Найважливішими завданнями, що стоять перед колективом інституту сьогодні, є подальше підвищення конкурентоспроможності науково-технічної продукції, розширення її асортименту і ринків збуту. Інститут має добру перспективу для виконання цих завдань та для подальшого успішного соціально-економічного розвитку.

За результатами своєї діяльності ВАТ "УкрНДІВ ім. А.С.Бережного" є одним з найкращих серед інститутів Мінпромполітики України.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства