Chernyaev and son, Private enterprise

  • Address:
    7a, Derevyanko st., c. Kharkiv, 61018, Ukraine
  • Telephone:

Director - Viktoriya V. Kozak

Trading items:
- drinks alcoholic;
- tobaccos wares