Bo'lshaya strojka, Building store

  • Address:
    38, Derzhavinskaya str., c. Kharkiv, 61000, Ukraine
  • Telephone:
    +38(057) 771-81-91, 771-84-44, 771-84-50
Products:
- building materials